හුදෙකලා කලුවර: දිළිඳුකම

හුදෙකලා කලුවර

කලුවර හිතට සැනසුමක් දෙන්න.

දිළිඳුකම


දිළිඳුකම සුළඟ සේ
මා වටා එතෙයි
අවංකභාවය
මා උණුසුම් කරයි
දිළිඳුකම හිරු සේ
මා දවයි
විශ්වාසය
මා දිරිමත් කරයි


දිළිඳුකම
අඳුරු ගුලි සේ විත්
මා බිය කරයි
ආදරය මා දමා
පලා දුවයි

0 කමෙන්ටු:

Post a Comment

පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා එක් වෙමු!